Stanovy

Stanovy spolku Fotoklub Ostrava, z.s.

Čl. 1 Název, forma a sídlo
Fotoklub Ostrava, z.s. (dále jen Fotoklub), je právnickou osobou, založenou v souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění. Sídlo spolku je: Nálepkovo nám. 927/12, 708 00, Ostrava 8.

Čl. 2 Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, jejichž společným zájmem je činnost v oblasti fotografie a fotografické tvorby členů prostřednictvím fotoklubu.

Čl. 3 Základní účely spolku
Základními účely spolku je sdružování fyzických osob zabývajících se fotografováním a aktivitami s tímto spojenými, fotografické tvorby a její prezentace formou výstav, účastí na soutěžích apod.

Čl. 4 Členství ve Fotoklubu
4.1 Vznik členství
a) Účastí na zakládací členské schůzi. Vyplněním evidenčního listu a souhlasem se stanovami spolku. V tomto případě vzniká členství okamžitě.
b) Na základě písemné přihlášky s datumem podání, podpisem a předložením portfolia s ukázkami vlastní tvorby. Předložené fotografie posoudí Výbor spolku. V souhlasném případě se uchazeč stává tzv. členem- čekatelem na dobu 1 roku a poté, při řádném plnění všech povinností a odsouhlasení nadpoloviční většinou se stává řádným členem Fotoklubu.
4.2 Povinnosti a práva členů
Každý člen Fotoklubu má za povinnost:
a) řídit se stanovami Fotoklubu
b) platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu – nejpozději do konce 1. čtvrtletí příslušného roku
c) aktivně se podílet na činnostech Fotoklubu
d) informovat orgány Fotoklubu o změnách osobních údajů nutných k vedení evidence
Každý člen Fotoklubu má právo:
a) být informován o aktivitách Fotoklubu, výstavní činnosti, společných akcích a zúčastňovat se jich
b) volit a být volen do výboru Fotoklubu
c) účastnit se členských schůzí Fotoklubu a hlasovat na nich
d) znát stav hospodaření Fotoklubu
4.3 Zánik členství
Členství ve Fotoklubu končí:
a) vystoupením na vlastní žádost
b) zánikem Fotoklubu
c) úmrtím člena
d) vyloučením- odebráním členství za podmínky tajného hlasování
Důvodem vyloučení je opakované hrubé porušení stanov, zejména neplnění povinností člena, neplacením členského příspěvku i po vyzvání, neúčast na třech po sobě jdoucích členských schůzích bez udání důvodu. Při ukončení členství nevzniká členovi nárok na jakékoliv majetkové vyrovnání.

Čl. 5 Orgány Fotoklubu
a) členská schůze Fotoklubu
b) výbor Fotoklubu
c) statutární orgán Fotoklubu
5.1 Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem Fotoklubu a tvoří ji všichni členové. Členy členské schůze nejsou čekatelé na členství, mohou se však účastnit jejího zasedání. Členská schůze volí výbor Fotoklubu.
Členskou schůzi svolává výbor Fotoklubu alespoň 1x ročně, nebo vždy, když o to požádá alespoň 1/3 členů při předložení důvodu a návrhem programu
Členská schůze je usnášeníschopná při účasti alespoň 50% členů. Nesejde-li se dostatečný počet, koná se o půl hodiny později mimořádná členská schůze, která je vždy usnášeníschopná.
Členská schůze zejména:
a) přijímá, doplňuje a mění stanovy Fotoklubu
b) rozhoduje o základních otázkách, plánu činnosti a hospodaření Fotoklubu
c) schvaluje výsledky hospodaření Fotoklubu za uplynulé a příspěvky na nadcházející období
d) volí, popř. odvolává členy výboru fotoklubu
g) rozhoduje o zrušení Fotoklubu – pro toto je nutný souhlas nejméně 2/3 většiny členů
O členské schůzi se pořizuje zápis, ten podepisuje předseda
5.2 Výbor Fotoklubu
Výbor Fotoklubu je 3 členný a funkční období člena výboru jsou 4 roky. Členové výboru Fotoklubu jsou odpovědni za svou činnost členské schůzi. Výbor Fotoklubu se schází podle potřeby, minimálně jednou za ½ roku. Schůze výboru Fotoklubu svolává předseda Fotoklubu. Mimořádné schůze výboru Fotoklubu jsou svolávány, požádají-li o to alespoň 2 členové výboru.
Výbor Fotoklubu navrhuje:
a) změnu stanov Fotoklubu
b) výši členských příspěvků, slevy a výjimky z placení členských příspěvků
c) přijímání nových členů a vyloučení člena
d) schvaluje smlouvy a dohody uzavírané jménem Fotoklubu

Složení výboru Fotoklubu:
a) předseda Fotoklubu
b) místopředseda Fotoklubu
c) hospodář Fotoklubu
5.3 Statutární orgán
Statutárním orgánem Fotoklubu, který Fotoklub zastupuje, jedná a podepisuje, je předseda Fotoklubu.
V případě své nepřítomnosti místopředseda.

Čl. 6 Hospodaření Fotoklubu
Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob, či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně doloženými účetními doklady.
6.1 Hospodář Fotoklubu
Hospodář fotoklubu:
a) eviduje příjmy a výdaje v pokladní knize a evidenci účetních dokladů
b) vybírá a eviduje členské příspěvky.
c) na základě schválených projektů proplácí náklady vzniklé při jejich realizaci
d) jedenkrát ročně předkládá členské schůzi zprávu o využití finančních prostředků a výsledcích hospodaření za uplynulý rok

Čl. 7 Funkce ve Fotoklubu
Funkce ve Fotoklubu je dlouhodobá činnost související s řízením Fotoklubu. Funkce člena výboru je čestná a nenáleží za ni žádná odměna. Ustanovení do funkce nabývá platnosti okamžikem vyhlášení voleb.
Ukončení funkce:
a) ukončením funkčního období
b) vzdáním se funkce
c) ukončením členství
d) odvoláním z funkce; o odvolání před vypršením funkčního období rozhoduje členská schůze
e) vyloučením z Fotoklubu; viz odst. 4.3.d)

Čl. 8 Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny na ustavující schůzi konané dne 17. 10. 2016 a nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.
Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány Fotoklubu.

V Ostravě dne 17. 10. 2016
Předseda Fotoklubu Ostrava, z.s. : František Havlíček
Místopředseda Fotoklubu Ostrava, z.s. : ing. Patrik Pěch